Obchodné podmienky

Článok I.
Vymedzenie pojmov

1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je spoločnosť inovatronic s.r.o. so sídlom Súhvezdná 1430/44 , 82108 Bratislava, IČO: 47531592, DIČ: 2023954537, IČ DPH: SK2023954537
2. Predávajúcim je spoločnosť inovatronic s.r.o. so sídlom Súhvezdná 1430/44, 82108 Bratislava, IČO: 47531592, DIČ: 2023954537, IČ DPH: SK2023954537
3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.indarceky.sk je spoločnosť inovatronic s.r.o. so sídlom Súhvezdná 1430/44, 82108 Bratislava, IČO: 47531592, DIČ: 2023954537, IČ DPH: SK2023954537.
4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
5. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
7. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

Článok II.
Cena

1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH.
2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

Článok III.
Objednávka

1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.
3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru.
4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.
5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
6. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže objednávku stornovať o čom kupujúcemu pošle e-mail. Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail alebo telefonický kontakt. Za overenie sa pokladá možnosť spätného kontaktovania kupujúceho na danom telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu predávajúci povinný vrátiť do 14 dní.

Článok IV.
Platobné podmienky

Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
1. platba na dobierku (platíte v hotovosti priamo pri preberaní tovaru),
2. platba prostredníctvom platobnej brány Gopay,
3. platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na účet predávajúceho,
4. platba na základe faktúry so splatnosťou uvedenou vo faktúre,
5. platbu na základe darčekového poukazu,
6. Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže kupujúci využiť pri nákupe na základe dostatku voľných predplatených peňažných prostriedkov. Dátum platnosti kupónu je uvedený na ňom. Nominálnu hodnotu darčekového poukazu je možné dohodnúť s kupujúcim.
7. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.
8. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav,
9. zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,
10. zľavu za opakovaný nákup,
11. zľavu na základe jednorazového zľavneného kupónu,
12. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

Článok V.
Dodacie podmienky

1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, predávajúci informuje o tejto skutočnosti kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), dodací list, návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu, a to výlučne elektronickou formou na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorú predávajúcemu poskytol.
5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom týchto prepravných možností
7. Slovenskej pošty, a.s.,
8. prostredníctvom prepravnej spoločnosti Zásielkovňa s.r.o.
9. vlastnou dopravou predávajúceho

Článok VI.
Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom platobných brán si za dopravné predávajúci účtuje nasledovné poplatky:
1. Pri doprave službou Klasické Doručenie kuriérom s platbouv hotovosti (zabezpečovanou kuriérskouspoločnosťou Packeta Home Delivery) s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 5,19 €
2. Pri doprave na výdajné miesto spoločnosti packeta/ Zásielkovňa s platbou v hotovosti a doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 3,69 €
3. vlastnou dopravou predávajúceho s platbou v hotovosti v okrese Bratislava - 4,00 €
4. Pri doprave službou Klasické Doručenie kuriérom s platbou vopred (zabezpečovanou spoločnosťou packeta Home Delivery ) s doručením do 3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 3,99 €
5. Pri doprave na výdajné miesto spoločnosti Packeta/ Zásielkovňa s platbou vopred a doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 2,79 €
6. vlastnou dopravou predávajúceho s platbou vopred v okrese Bratislava - 4,00 €
7. Vyššie uvedené poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb platia iba s miestom dodania na území Slovenskej republiky.
8. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
9. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré už bolo započítane v objednávke.
10. Predávajúci sa zaväzuje objednávku kupujúceho zabaliť primerane povahe a akosti objednaného tovaru, a to použitím trojvrstvovej lepenky s vnútornou fixáciou, prípadne obálky so vzduchovo-bublinkovou výplňou.
11. V prípade doručenia prostredníctvom Slovenskej pošty sa predávajúci zaväzuje označiť takúto objednávku doplnkovou službou krehké, a to plne na jeho náklady bez účtovania si akéhokoľvek príplatku od kupujúceho.
12. Tovar, ktorý je krehkej povahy a jemnej akosti predávajúci výslovne odporúča zasielať len kuriérom, kde je možné doplnkovú službu krehké aplikovať.
13. Kupujúci je povinný ihneď po prevzatí zásielky od prepravcu obsah objednávky pred príslušným prepravcom riadne skontrolovať a prípadné poškodenia hlásiť prepravcovi a ďalej riešiť s konkrétnym prepravcom, a to predovšetkým nárokovaním si na vyplatenie vzniknutej škody na tovare, vzniknutej v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s predmetnou zásielkou pri jej doručovaní kupujúcemu.
14. Pri vzniknutí škodovej udalosti pri preprave, je kupujúci povinný takúto skutočnosť oznámiť aj predávajúcemu, a to bezodkladne, najneskôr do 1 pracovného dňa.

Článok VII.
Prevod vlastníckeho práva

1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom prevzatia na mieste určenom kupujúcim.
2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Článok VIII.
Storno kúpnej zmluvy

1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 1 hodiny od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

Článok IX.
Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich zákonov právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odoslať elektronické odstúpenie od kúpnej zmluvy najneskôr v posledný deň určenej lehoty na e-mailovú adresu reklamacie@indarceky.sk
3. Na odstúpenie od zmluvy slúži tento online formulár.. Kupujúci vyplní tento online formulár a pokračuje s inštrukciami, ktoré sa zobrazia na predmetnej stránke s formulárom pre vrátenie do 14 dní.
4. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, dodací list, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry
5. Vrátený tovar odporúčame zaslať prostredníctvom služby reklamačný asistent spoločnosti Packeta/ Zásielkovňa a to nasledovne. Po vyplnení a odoslaní tohto online formuláru pre odstúpenie od zmluvy Vám najneskôr do 24-hodín odošleme e-mailom špeciálny číselný identifikátor, ktorý nadiktujete na ktorejkoľvek pobočke spoločnosti Packeta/ Zásielkovňa, kde taktiež odovzdáte predmetný tovar určený na vrátenie.
6. V prípade, ak nie je vo vašich možnostiach tovar určený na vrátenie odoslať prostredníctvom služby reklamačný asistent, zásielku môžete odoslať aj prostredníctvom iného, ľubovoľného prepravcu, akým je napr. Slovenská pošta, a to na adresu nášho skladu, ktorá je: Jelínek & Syn s.r.o. Kapitána Jasioka 1362/15a Havířov, 735 64, Česká republika
7. Tovar nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
8. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
9. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
10. Náklady na vrátenie prostredníctvom služby reklamačný asistent sú vo výške 3,00 € s DPH. Táto suma bude kupujúcemu zaúčtovaná v dobropise a alikvotne odpočítaná od sumy určenej na refundáciu.
11. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
12. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Článok X.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci. Kupujúci je povinný:
2. prevziať objednaný tovar,
3. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
4. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní. Akékoľvek zistené nedostatky je kupujúci povinný hlásiť príslušnému prepravcovi a taktiež predávajúcemu, a to bezprostredne ihneď po zistení takéhoto poškodenia.
5. Predávajúci je povinný dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
6. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

Článok XI.
Ochrana osobných údajov a podmienky ochrany osobných údajov (GDPR)

I. Základné ustanovenie
1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je spoločnosť inovatronic s.r.o. so sídlom Súhvezdná 1430/44, 82108 Bratislava, IČO: 47531592, DIČ: 2023954537, IČ DPH: SK2023954537 (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

adresa: inovatronic s.r.o. Súhvezdná 1430/44, 82108 Bratislava
email: podpora@indarceky.sk
telefón: 02/3333 1063

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
4. Prevádzkovateľ Vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú:
Patrik Macko, macko@indarceky.sk

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je riadne plnenie a doručenie vykonanej objednávky
2. Účelom spracovania osobných údajov je plnenie dodania tovru v zmysle uzavretej objednávky.
3. Zo strany prevádzkovateľa Dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.
• plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
• oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
• Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
• vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
• zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

IV. Doba uchovávania osobných údajov
1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje maximálne
2. po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu)vv
3. po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
• Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
• zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (spoločnosť Shoptet s.r.o.) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
• zaisťujúce marketingové služby, spoločnosť Heureka shopping s.r.o. za účelom odoslania dotazníka spokojnosti.
1. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Vaše práva
1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
• právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
• právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
• právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
• právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
• právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
• právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä bezpečnostnými dverami a zámkami na adrese, kde sú tieto údaje uchované.
3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia
1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.
4. Tieto podmienky ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.

Článok XII.
Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Odbernú lehotu určuje prepravca, ktorý kupujúceho na odbernú lehotu upozorní prostredníctvom e-mailu alebo SMS. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.
2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.
3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky uvedené nižšie.
3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.
4. Tieto podmienky boli vypracované v rámci projektu certifikácie e-shopu nakupujbezpecne.sk
5. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
6. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
7. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
8. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.05.2021.

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu) - Neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

Článok I
Postup pri reklamácii tovaru

1. Odporúčame využiť online reklamáciu, ktorá nezaberie ani dve minúty. kliknite sem a prejdite na rýchly a moderný online reklamačný systém. Ak to nie je vo Vašich možnostiach, stiahnite a vyplňte tento dokument na počítači.
2. Vyplnený dokument nám, prosím, zašlite na e-mailovú adresu reklamacie@indarceky.sk s predmetom „Reklamácia + číslo objednávky“
3. Počkajte na zaevidovanie Vašej žiadosti a na ďalšie inštrukcie, ktoré Vám odošleme na e-mailovú adresu.

Článok II
Znenie reklamačných podmienok

 1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

2. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, predávajúci si v zmysle platnej legislatívy uplatňuje právo reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.

3. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok, ak nie je pri tovare uvedené inak a tieto reklamačné podmienky sa na uplatnenú reklamáciu nevzťahujú. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

5. V prípade zistenia poškodenia či nefunkčnosti konkrétneho tovaru či jeho súčastí, je kupujúci v prípade nároku uplatnenia reklamácie povinný zaslať tento tovar v celosti so všetkým príslušenstvom či doplnkami a súčasťami tak, ako mu bol predávajúcim dodaný.

6. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:a. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,b. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,c. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,d. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,e. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,f. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

7. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

8. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

9. Reklamovaný tovar odporúčame dôkladne zabaliť a postupovať podľa pokynov uvedených v článku I reklamačných podmienok.

10. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané elektronicky, a to na uvedenú e-mailovú adresu spotrebiteľa.

11. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

12. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby, pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) alebo zľavu z ceny, reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

13. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.

Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

Vrátenie tovaru do 14 dní bez udania dôvodu
Postup pre vrátenie

1. Pre rýchle a jednoduché vrátenie tovaru, odporúčame použiť novú a pohodlnú online žiadosť. Jej vyplnenie Vám nezaberie ani 2 minúty. Nájdete ju po kliknutí sem. Ak to náhodou nie je vo Vašich možnostiach, stiahnite a vyplňte tento dokument na počítači.
2. Vyplnený dokument nám, prosím, zašlite na e-mailovú adresu reklamacie@indarceky.sk s predmetom „Vrátenie + číslo objednávky“
3. Počkajte na zaevidovanie Vašej žiadosti a na ďalšie inštrukcie, ktoré Vám odošleme na e-mailovú adresu do niekoľkých minút.

Najčastejšie otázky a odpovede, ktoré by vás mohli zaujímať

1. Môžem vrátiť akýkoľvek produkt z Vášho eshopu?

Áno. Podmienka je, aby bol produkt neotvorený/ nepoužitý, a to z hygienických dôvodov.

2. Na akú adresu mám poslať tovar, ktorý chcem vrátiť?

Na žiadnu. Nepoužitý Tovar, ktorý nám chcete vrátiť do 14 dní bez udania dôvodu neposielate poštou ani kuriérom. Prepravu zabezpečíme my, a to cez službu reklamačný asistent spoločnosti Packeta/ Zásielkovňa.

3. Ako to teda funguje, čo mám urobiť?

Princíp je veľmi jednoduchý. Tovar zabaľte najlepšie tak, ako Vám aj bol doručený. Následne počkajte na skontrolovanie a zaevidovanie Vašej žiadosti o vrátenie tovaru. Akonáhle bude Vaša žiadosť zaevidovaná a prijatá do nášho systému, odošleme Vám e-mailom špeciálny identifikačný kód. Tento kód nadiktujete obsluhe pobočky packeta/ Zásielkovňa a o nič viac sa nestaráte. Pobočiek spoločnosti packeta/ Zásielkovňa sa na Slovensku nachádzajú stovky a ich kompletný zoznam nájdete na stránke packeta.sk.

4. Budem za túto službu na pobočke niečo platiť?

Nie. Na pobočke spoločnosti Packeta/ Zásielkovňa nebudete nič platiť.

5. Aký je poplatok za vrátenie tovaru do 14 dní bez udania dôvodu?

Poplatok za vrátenie tovaru prostredníctvom služby reklamačný asistent cez spoločnosť Packeta/ Zásielkovňa je vo výške 2,49 € s DPH. Táto suma bude alikvotne odpočítaná z dobropisovanej sumy, ktorá Vám bude vrátená na číslo účtu, ktoré ste uviedli vo formulári. V prípade, ak bude na výrobku objavená výrobná porucha, poplatok Vám účtovaný nebude. Viac informácií nájdete v našich aktuálnych všeobecných obchodných podmienkach, ktorých neoddeliteľnou súčasťou sú aj reklamačné podmienky.

6. Kedy mi vrátite za tovar peniaze?

Peniaze Vám budú vrátené do 3 pracovných dní od prijatia Vami zaslaného tovaru. Peniaze budú poukázané na číslo účtu, ktoré ste uviedli vo formulári pre odstúpenie od zmluvy.

7. Vrátite mi aj poštovné, ktoré som zaplatil/a za prvotné doručenie objednávky?

Áno. Ak odstupujete od zmluvy a vraciate všetok zakúpený tovar, Poštovné náklady Vám samozrejme vrátime.

8. Budete ma nejakým spôsobom informovať o priebehu?

Áno. Ako náhle nám Váš tovar dorazí, zašleme Vám potvrdzujúci e-mail. Následne Vám odošleme ďalší e-mail o potvrdení vrátenia peňazí formou dobropisu.

Viac informácií Vám radi poskytneme prostredníctvom našich kontaktov. V prípade akýchkoľvek otázok nás preto neváhajte kedykoľvek kontaktovať. Nezabúdajte, sme tu pre Vás.

Dátum aktualizácie: 01.01.2023